Непосредно по сазнању да се на градилишту догодила несрећа са смртним исходом, грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове извршио је инспекцијски надзор и утврдио да инвеститор поседује грађевинску дозволу и потврду о пријављивању радова издатих од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, али да није прописано законом пројекат за извођење, везано за изведене радове на градилишту као и да се не врши прописно посматрање земљишта и објекта.

Како се наводи у саопштењу, због утврђених пропуста предузете су законски прописане казне против свих одговорних лица.

Ради утврђивања да ли је дошло до повреде професионалних стандарда и норматива одговорних лица на градилишту, грађевински инспектор ће упутити пријаву Инжењерској комори Србије.